Dredging and Reclamation
12 November 2013 - 14 November 2013
Manila, Phillippines
Dredging & Reclamation
- 준설 & 간척 세미나 -
일정 : 2016년 12월 5-9일
개최: 싱가포르

세미나 강사

 • International Dredging & Reclamation ExpertInternational Dredging & Reclamation Expert
  30+ Years' Experience
 • Global Renowned Dredging & Reclamation ExpertGlobal Renowned Dredging & Reclamation Expert
  40 Years of International Dredging Expert & Former President Director
  Dosco Group BV
강사 정보

준설과 간척을 테마로 한 연수강좌가 올해도 개최됩니다.

2명의 전문가가 강사로 등장하며, 준설 및 간척 프로젝트의 사례 연구 및 실용적인 전략에 대해 설명합니다.
비용에 걸맞는 성과를 얻을 수 있는 국제적 세미나

 1. 세션 1:준설 모듈:2016년 12월 5일 - 7일
 2. 세션 2:간척 모듈:2016년 12월 8일 - 9일

강좌 개요

5일간 진행되는 이 세미나는 준설과 간척의 2개 세션으로 분류되며, 프로젝트 계획의 입안, 시행시 안내가 되는 모든 정보를 제공할 수 있도록 구성되어 있습니다. 아젠다에는 프로젝트의 단계, 이해관계자 관리, 퇴적물의 물리적 특성과 화학적 특성, 준설 공사 및 간척 공사에 의해 발생하는 환경에 대한 영향 관리, 프로젝트 계획의 입안 단계 및 시행 단계에서 환경 관리를 통해 이와 같은 영향을 최소한 억제하는 방법 등 프로젝트 추진에 필요한 정보가 전부 포함됩니다. 또한 개별 테마에 관한 강좌와 함께 실제로 진행되고 있는 프로젝트의 사례 연구도 소개되며, 원칙의 응용에 대해 논의합니다.

세미나의 목적

이 세미나에 참가하면 다양한 종류의 준설기와 이 기기의 이용시 경계 조건에 대해 이해할 수 있으며, 환경면의 대책, 용지와 토양 조건의 개선 등 준설 및 간척사업에 관련된 최첨단 방법을 파악할 수 있습니다. 또한 지질 공학면의 문제 해결, 준설 프로젝트 및 간척 프로젝트의 리스크 완화, 프로젝트의 계획과 예산 관리, 준설 토사가 환경에 미치는 영향의 최소화 방안을 파악하며, 프로젝트 사례 연구를 통해 원칙을 실제 프로젝트에 응용하는 작업을 체험할 수 있습니다.

참가 대상자

본 세미나의 참가 대상자

 • 엔지니어(준설 엔지니어, 토목 기사, 환경 엔지니어, 작업 엔지니어, 수석 엔지니어, 플래닝 디렉터) 및 프로젝트 발주원의 실무 담당자
 • 항만, 해안, 환경 관련 기관 소속 전문가
 • 준설 및 간척사업 계약업체 소속 전문가
 • 준설 및 간척사업 전문 컨설턴트
Choose your language
Traditional Chinese
Simplified Chinese
Japanese
English

Catalog
국제컨퍼런스
Giievent
메일링 서비스
메일링 서비스

Copyright EquipGlobal 2013 All Rights Reserved
Created by JJ Tan
한국어 공식사이트 운영 : Equip Global Pte Ltd 파트너 (주)글로벌인포메이션